L’accés al web <www.mharesseaclub.com> us atribueix la condició d’USUARI i implica que acceptau plenament i sense reserva, a partir d’aquest accés o ús, aquesta nota legal i la política de privacitat en la seva darrera versió. Per això, us aconsellam que llegiu aquest document abans de fer servir les funcionalitats ofertes per aquest lloc web i cada vegada que hi accediu, ja que ens reservam el dret de canviar-ne, modificar-ne, afegir-ne o eliminar-ne parts en qualsevol moment.

El fet d’accedir a aquest web no implica en cap cas que s’estableixi una relació comercial entre l’usuari i el web.

I. TITULAR DEL WEB

Als efectes del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre la titularitat d’aquest web:

• Titular del web: Coquimbas SL (MHARES SEA CLUB)
• Domicili social: avinguda de Jaume III, 4, 2, 07012 Palma (Illes Balears), Espanya.
• CIF: B57699498
• Dades registrals: inscrita al Registre mercantil de Mallorca, Folio 38, Tomo 2453, Sociedades. Hoja PM-67186.

A més del domicili social, es posen a disposició dels usuaris els canals següents perquè hi adrecin les peticions, qüestions o reclamacions:

• Formulari de contacte del web
• Telèfon: 871 03 80 18
• Adreça electrònica: <reservas@mharesseaclub.com>

II. CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

1. Introducció.

En aquest web, oferim informació sobre productes i serveis que ofereix l’empresa, i els usuaris poden demanar-ne mitjançant el formulari de contacte. En accedir i fer servir aquest portal web, acordau d’obligar-vos a les condicions que s’exposen a continuació, per la qual cosa us recomanam que llegiu amb atenció aquesta secció abans de començar a navegar-hi.

2. Obligacions dels usuaris.

Els usuaris es comprometen a fer servir aquest web de manera lícita, d’acord amb el que disposen aquestes condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o els interessos de MHARES SEA CLUB o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitador o excloent, l’usuari es compromet igualment a:
• No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe.
• No fer servir les dades publicades al web per enviar comunicacions no demanades (correu brossa).
• No introduir o difondre al web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes que indueixin les persones receptores a error ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors.
• No fer accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de MHARES SEA CLUB o de tercers.
• No provocar danys en els sistemes físics i lògics de MHARES SEA CLUB, dels seus proveïdors o de terceres persones.
• No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o fer servir qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys prèviament esmentats.
• No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’aquest web.

3. Exclusió de responsabilitat.

Aquest web es proporciona així com està i el seu ús es fa sota el risc de l’usuari. Per tant, ni MHARES SEA CLUB ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables dels danys de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús del web, amb l’exclusió expressa de MHARES CLUB, en totes les mesures previstes per qualsevol llei i tipus de garantia, sigui expressa o implícita.
MHARES SEA CLUB no garanteix la disponibilitat i l’accessibilitat del web, encara que farà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades, es podran produir interrupcions durant el temps que sigui necessari per fer-hi les operacions de manteniment corresponents.
MHARES SEA CLUB no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat esmentada; de retards o bloqueigs en l’ús d’aquest sistema electrònic, causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades de línies telefòniques en el sistema d’internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir en el programari o maquinari dels usuaris. Tampoc no garanteix l’absència de virus, programari maliciós, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, amb l’exclusió de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l’usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, MHARES SEA CLUB no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o la mala utilització dels continguts del web; ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquest web, proporcionats pels usuaris o altres tercers. MHARES SEA CLUB no assumeix cap obligació ni responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament.

4. Enllaços externs.

En cap cas, MHARES SEA CLUB no assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè; ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplada, la veracitat, la validesa ni la legalitat de qualsevol material o informació continguts en algun dels texts d’ancoratge anomenats o d’altres llocs d’internet. De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Propietat intel·lectual i drets d’autor.

Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual del web, el nom de domini, el seu codi font, el disseny i l’estructura de navegació i els elements que s’hi contenen (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o texts, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de MHARES SEA CLUB, a qui correspon l’exercici dels drets de la seva explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual vigent. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web en qualsevol suport i amb qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MHARES SEA CLUB o, si escau, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari del web podrà visualitzar els elements d’aquest web i fins i tot imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altra suport físic, sempre per al seu ús personal i privat, de manera única i exclusiva. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquest web, pretenguin establir-hi un enllaç, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquest web o servei, però que no en reprodueix els continguts o serveis.

6. Nul·litat de les clàusules.

En cas que una clàusula d’aquestes condicions d’ús sigui declarada nul·la, només afectarà la disposició o la part que així hagi estat declarada. Es mantindran les condicions en tota la resta i aquella disposició, o la seva part afectada, es tindrà per no posada.

7. Acceptació.

L’accés al web i el seu ús impliquen necessàriament que accepteu expressament totes aquestes condicions d’ús.

8. Llei i jurisdicció aplicables.

Sens perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, aquest web es regirà per la llei espanyola, excepte les seves regles de conflicte de llei, i qualsevol controvèrsia que pugui derivar del seu ús o dels serveis que hi estan vinculats. Se sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents, segons el domicili de MHARES SEA CLUB, tot renunciant expressament els usuaris al seu fur, si el tenguessin.
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, adreçada als consumidors, que poden accedir-hi mitjançant l’enllaç següent:
<https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>